Uvod [Home] arrow Za lekare
Za lekare

Inter-Light nudi profesionalne usluge za lekare i medicinske ustanove.Naše prednosti

ImageINTER-LIGHT Laboratorija sa širokom paletom najsavremenijih analiza može da preuzme dijagnostičku obradu Vaših pacijenata, što će Vašoj praksi pružiti čitav niz prednosti, među kojima su najvažnije:

Detaljnije...
 
Partnerstvo

ImageNa putu od simptoma (jos teže bez simptoma) do dijagnoze u laboratorijskoj dijagnostici često je važan jedan korak, ponekad i odlučujući. Na tom poslu koračaju zajedno lekar i laboratorijski stručnjak i od njihove saradnje i proverenog partnerstva zavise čak i životi ljudi, koji su centar naseg bitisanja. Partnerstvo je komplementarnost, zaštita, sigurnost, jasnoća odnosa, najtešnji odnos, osnovni pojam humanosti.

Detaljnije...
 
Odnos lekar - laboratorija

ImageIzmeđu lekara i laboratorije najvažniji je "interface". Lekaru treba kvalitetna laboratorijska podrška za tačnu dijagnozu, laboratorija mora da ponudi pouzdane analitičke metode.

Odnos kvalitet / korist (za dobrobit pacijenta) je prioritetan i nikad ne sme da bude konfliktan.

Detaljnije...
 
Analize A-Z (azbučnim redom)

Lista analiza A-ZData je lista analiza koje se izvode u našoj laboratoriji. Za specijalne analize predhodno se obavestite kod nas (priprema, specijalne mere i dr.).

Detaljnije...
 
Program analiza (po oblastima rada)

ImageOvde je lista naših analiza: po medicinskim oblastima rada

Detaljnije...
 
Profil “screening”

ImageNaši “screen profili” obuhvataju analize u okviru funkcije određenog organa, određenog oboljenja, određenih specifičnih markera, određene fiziološke životne faze, određnog perioda starosnog doba. Oni mogu da se izgrade prema specifičnom zahtevu svakog korisnika.

Detaljnije...
 
Priprema pacijenta

Uzimanje krvaNamera nam je da skrenemo pažnju na važnost svih stupnjeva preanalitičke faze i moguće (brojne) varijabile da bi se preventivnim akcijama sprečila pogrešna interpretacija rezultata.

Detaljnije...
 
Faktori koji utiču na rezultate

ImageUticaji mogu da budu dugoročni i kratkoročni, promenljivi i nepromenljivi, kao i uticaji na koje može ili ne može da se utiče. Uticaji koji se odigravaju u organizmu in-vivo i izazivaju promene mernih veličina  su uticajne veličine, dok se, oni koji se odigravaju van organizma, i izazivaju promene in-vitro, smatraju faktorima smetnje.

Detaljnije...
 
Uzimanje uzoraka

ImageStandardizacija flebotomičnog postupka je složena, ali neizbežna, radi dobijanja korektnih rezultata analiza. Pored pripreme pacijenta, mora da se ispoštuje čitav niz kritičnih sekvenci, od kojih su najvažnije: izbor uzorka (krv, sekundarni uzorak, urin, ...), izbor analitičkog postupka, izbor antikoagulanata za plazmu (naročito kod specijalnih analiza), mešanje uzorka, položaj pacijenta za vreme uzimanja krvi, vrsta poveska i vreme podvezivanja, redosled sakupljanja, centrifugiranje, i dr. Korisnici naših usluga mogu dobiti od laboratorije potrebna uputstva i odgovarajuće sudiće.

Detaljnije...
 
Lekari i laboratorijski proces

ImageSvaki segment laboratorijskog rada ima svoj standarizovani postupak koji obuhvata 3 glavne faze rada. Rad obuhvata tri sledeće faze: preanalitičku, analitičku i postanalitičku. Preanalitička faza ima najveći udeo i može da bude izvan 20.2% i u laboratoriji (37.1%) rada.

Detaljnije...
 
Preanalitika (u laboratoriji)

ImagePreanalitička faza (57.3%) obuhvata sve uticaje (najvažnije, većinom gore pomenute), pre početka merenja. U preanalitičkoj fazi treba naročito obratiti pažnju i na

  • Pravi izbor analita (supstanci) prema indikacijama datim za pacijenta;
  • Odgovarajuću pripremu pacijenta prema izboru analiza i posebno,
  • da li su ispunjeni svi uslovii kod rutinskih, a naročito kod specijalnih analiza;
  • Odgovarajući uzorak (sekundarni, analitički) za predviđene analize.

Od svega je najvažnije striktno sprovođenje standardizovanog postupka, da bi se maksimalno izbegle sve mogućnosti grešaka koje dovode do pogrešnog rezultata.

Detaljnije...
 
Pre-analitika – Centrifugiranje

ImageCentrifugiranje je važna sekvenca u preanalitičkoj fazi. Prvenstveno treba voditi računa: da se odvajanje seruma iz pune krv izvrši neposredno posle završene koagulacije, jer duži kontakt sa koagulomom može da dovede do gubitka ili povećavanja koncentracija izvesnih analita u ispitivanom serumu (reakcije materija i koaguluma, najčešće sa eritrocitima; kalijum,glukoza,..),a takođe u što kraćem intervalu početi sa analizom. Centrifugiranje se često koristi posle odmrzavanja uzoraka radi odklanjanja mogućih partikula, mikrokoaguluma i sl., eventualno prouzrokovanih biohemizmima u procesu hlađenja.

Detaljnije...
 
Pre-analitika – čuvanje uzoraka

Čuvanje uzorakaIzbegavati rad sa hemolitičnim, lipemičnim i ikteričnim uzorcima. Hemoliza može da se izbegne uporebom igle sa većim volumenom. Uvek koristiti samo krv dobivenu iz intravazalnog, nikako iz paravazalnog prostora.

Detaljnije...
 
Pre-analitika - primeri čuvanja uzoraka

Primeri čuvanje uzorakaDato je nekoliko primera:

Primeri analita u krvi i urinu koji ne treba da se zamrzavaju.

Preporučena vremena i uslovi čuvanja uzoraka za analizu.

Registrujte se da pročitate još...
 
Pre-analitika - urin kao uzorak

ImageAnaliza osobina i sastava urina je istorijski najstarija medicinsko-hemijska analiza. Urin je ustvari jedna izuzetno važna telesna tečnost koja u medicinskoj praksi nije nije zauzela mesto  koje stvarno zaslužuje. Dva su razloga za to: jedan, što se za analize urina zahtevao i koristio 24-časovni urin, koji se korektno mogao sakupiti (čak i danas) samo u stacionarnim medicinskim uslovima i što se zbog nedostatka, ali i zbog nepoznavanja metodologije nisu koristile druge mogućnosti sakupljanja urina.

Detaljnije...
 
Prenalitička faza (van laboratorije)

ImageNasuprot analitičkoj fazi u preanalitičkoj oblasti izvor grešaka se umnogstručava, odgovornost često nije jasna, standardizacione mere kod pacijenta se teško sprovode i na mnogim mestima nisu uopšte svesni važnosti preanalitičkih faktora.

Još od 1965 godine eminientni naučnici pokazuju drastičnim primerima posledice nepoštovanja preanalitičkih mera. Danas je jasno da je značaj preanalitičkog izvora grešaka veći nego zbir svih analitičkih problema.

Detaljnije...
 
Preanaltika – transport uzoraka

ImagePoslati materijal treba da prate neophodni podaci za pacijenta: datum i vreme uzimanja uzorka, vrsta uzorka (serum ili plazma /sa navodom antikoagulanta/), starosno doba, pol, lista traženih analiza, terapija i lek, eventuanaln položaj pacijenta pri uzimanju krvi.  Podaci koji bi bili korisni i za laboratoriju i kasnije za interpretaciju rezultata: pretpostavka o dijagnozi, ili ustanovljena dijagnoza.

Detaljnije...
 
Analitika

AnalizaAnalitička faza zavisi od izbora metodologije i opreme, organizacije rada, standardizacije postupaka. Preciznost, tačnost, pouzdanost i reproduktivnost rezultata održavaju se strogo sprovođenim standardnim postupcima (i u preanalitičkoj fazi) svakodnevnom kontrolom kvaliteta.

Detaljnije...
 
Post-analitika

Naše raportePosle kontrole dve predhodne faze, kontrolišu se kritičke diference, konstelacija rezultata, plauzibilitet, referentne vrednosti, indikacija ispitivanih rezultata. Provera na administrativnom, tehničkom i biološkom nivou.

Detaljnije...
 
Saopštavanje rezultata (nalaza)

ImageZa saopštavanje rezultata postoji više mogućnosti koje zavise od zahteva i potrebnih uslova za prijem kod korisnika naših usluga. Moguća je svaka opcija pojedinačno ili u kombinaciji. Za svaku opciju ima ZA i PROTIV argumenata.

Detaljnije...
 
Laboratorijski nalazi i slanje

ImageNAMENA:   Rezultati laboratorijsko-medicinskih nalaza se dokumentuju na osnovu datog
specifičnog naloga ili zahteva (izbora) pri uzimanju krvi ili prijemu materijala za analize.

CILJ:   Brz i jednostavan pregled rezultata odgovarajućih datom nalogu (zahtevu).

Detaljnije...
 
Akronimi

ImageMali rečnik - objašnjava oznake, znake, simbole, pojmove i skraćenice koje su upotrebljavane u našim informacijama. Ukoliko imate pitanja, možete nam se direktno obratiti.

(delimično; još u radu…)

Detaljnije...