Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Pre-analitika – Centrifugiranje
Pre-analitika – Centrifugiranje

ImageCentrifugiranje je važna sekvenca u preanalitičkoj fazi. Prvenstveno treba voditi računa: da se odvajanje seruma iz pune krv izvrši neposredno posle završene koagulacije, jer duži kontakt sa koagulomom može da dovede do gubitka ili povećavanja koncentracija izvesnih analita u ispitivanom serumu (reakcije materija i koaguluma, najčešće sa eritrocitima; kalijum,glukoza,..),a takođe u što kraćem intervalu početi sa analizom. Centrifugiranje se često koristi posle odmrzavanja uzoraka radi odklanjanja mogućih partikula, mikrokoaguluma i sl., eventualno prouzrokovanih biohemizmima u procesu hlađenja.

CENTRIFUGIRANJE

Centrifugiranje koagulisane krvi da bi se dobio serum treba izvršiti kad se utvrdi da je koagulacija potpuna. Normalno vreme koagulacije je oko 30 minuta. Centrifugiranje koagulaisane krvi da bi se dobio serum ili antikoagulisane krvi  da se izdvoji plazma izvodi se sa centrifugalnom silom (g) od 1000 do 2000 g, 10 do 15 minuta. Za dobijanje plazme bez trombocita potrebno je centrifugiranje od 10-15 minuta na 2000-3000 g. Koagulaciona procedura za citratnu plazmu zahteva centrifugiranje na 2000 g 15 minuta. U laboratoriji se obično sve računa sa brojem obrtaja pro minut (rpm) i manje više ne poznaje se ( rcf ) = relativna centrifugalna sila (g). Svaka laboratorija može sama da prekontroliše g svojih centrifuga primenom nomografa ili sledeće empirijske jednačine:

g ( rcf) = 1.118 x 10-5 x r x rpm2

gde je r = srednja radijalna dužina u cm od ose rotacije do dna epruvete; a 1.118 x 10-5je konstanta izvedena iz centrifugalne sile kao multipl od g. Centrifuge sa horizontalnim  rotorom (“swing-out”) imaju prednost u rutinskoj laboratoriji.

Uzorke treba centrifugirati što je moguće pre, a najdalje u roku od 2 čaca po uzimanju uzorka. Izvesni analiti podležu značajnim promenama ako se ne odvoje od krvnih ćelija (kalijum raste, glukoza opada, f-PSA menja,itd.). Za stabilnost konstituenata u uzorku, najčešći uzroci promena kvaliteta uzorka su:

metabolizam krvnih ćelijaisparavanje/sublimacija;   hemijske reakcije;    
mikrobiološko razlaganje; osmoza;  svetlosni efekti; difuzija gasova.

 

 
< Prethodno   Sledeće >