Uvod [Home] arrow Pravna Zaštita - Copyright
INTER-LIGHT "WEBSITES" - PRAVNA UPOZORENJA

Copyright Sedište je u Beogradu i u Švajcarskoj. INTER-LIGHT "WEBSITES" sadrži laboratorijsko-medicinske i druge informacije; različiti oblici naših usluga namenjeni su primarno lekarima i profesionalnom medicinskom osoblju, ali i pacijentima, kojima ni u kom slučaju ne treba da zameni profesionalnu konsultaciju sa lekarom.

Autor "WEBSITES"-a je: Inter-Light Beograd. Copyright-holder je: Inter-Light Beograd i njegovi licenzori.

Podrazumeva se, da su sva lica koja se obraćaju našem "WEBSITES"-u i interesuju za sadržaj i naše usluge ili naknadna pitanja (obuhvaćena imenom "korisnik"), sporazumna sa sledećim paragrafima:

 

INTER-LIGHT "WEBSITES - PRAVNA UPOZORENJA

NAMENA: Najveći deo "WEBSITES" obuhvata laboratorijsku proceduru i posvećen je lekarima i njihovom osoblju koje brine o direktnoj vezi lekar - laboratorija. S obzirom na brzi razvoj medicine i zbog svakodnevnih obaveštenja u raznim medijima (često veoma neprofesionalnim), pacijent treba da bude obavešten o preventivi, mogućnostima, načinu i pripremi za dijagnostikovanje i kontrole, Važne informacije mogu da poboljšaju disciplinu pacijenta i da pomognu da se stvara kompletna komunikacija lekar ----> pacijent ----> laboratorija.

WEBSITES - PRISTUP I RASPOLOŽIVOST
I
NTER-LIGHT ne može da garantuje da su "WEBSITES" ili odgovarajući serveri zaštićeni od virusa ili drugih štetnih sadržaja. Svaka WEBSITES upotreba ide na sopstevnu odgovornost korisnika. INTER-LIGHT ne preuzima nikakvu garanciju kod WEBSITES pristupa, za stalnu raspoloživost ili njegovo besprekorno funkcionisanje. Pritom se, takođe odbija svaka odgovornost za eventualno  nastale štete za korisnika ili treća lica.

INTER-LIGHT zadržava isjključivo pravo, da u svako doba i bez predhodne opomene, zabrani pristup, ograniči ili promeni sadržaje.

WEBSITES - INTELEKTUALNA SVOJINA
Mnogi WEBSITES sadržaji su autorski- ili marketinški-pravno zaštićeni i pripadaju isključivo INTER-LIGHT-u ili trečim licima. Pravom zaštićena intelektualna svojina, brend oznake i druge zakonski  zaštićene oznake ne smeju da se menjaju ili odstranjuju. Svaka dalja upotreba WEBSITES sadržaja: kopiranje, dalje slanje ili obrada, kao i primena za ciljeve trećih lica ili javne i komercijalne svrhe, zabranjena je bez predhodne INTER-LIGHT dozvole. Zadržana su sva prava za zaštitu podataka. Celina ili delovi WEBSITES sadržaja ne smeju da se integriraju u WEBSITES korisnika ili trećih lica u bilo kojem obliku, bez predhodne INTER-LIGHT saglasnosti.

WEBSITES - SADRŽAJ
INTER-LIGHT kontroliše redovno tačnost i aktuelnost WEBSITES sadržaja. Ipak, INTER-LIGHT ne može da osigura ili jemči da su u svako doba  sadržaji potpuni i aktuelni. WEBSITES može da sadrži tehnićke ili slovne greške. INTER-LIGHT zadržava isključivo pravo da u svako doba i bez predhodne opomene, promeni, dopuni ili ugasi izvesne sadržaje (redovni "up-date"). Za dalju nedozvoljenu upotrebu WEBSITES sadržaja punu odgovornost snosi isključivo korisnik.

WEBSITES - FINANSIRANJE
INTER-LIGHT je u potpunosti sam finansirao WEBSITES. Reklama ni u kojem obliku nije ni poželjna  ni dozvoljena. 

WEBSITES -  ZAŠTITA PODATAKA
INTER-LIGHT čuva sve lične podatke svojih korisnika. Podaci se ne koriste za marketinške svrhe, niti se njima manipuliše. Svoje lične zdravstvene podatke korisnik treba direktno da saopštava INTER-LIGHT laboratoriji, a ne preko drugih lica. Ako korisnik sam obelodani svoje podatke to je njegov  sopstveni rizik. INTER-LIGHT odbija svaku odgovornost za ovakve eventualne štete korisniku ili trećem licu.  

WEBSITES - PRAVO  NA PROMENE
INTER-LIGHT zadržava pravo da u svako doba i bez predhodne najave promeni "Pravna upozorenja". Korisnici treba o ovome da se sami redovno i blagovremeno obaveštavaju. 

WEBSIITES - SEDIŠTE SUDA I PRIMENJENA PRAVA
Za eventualne pravne probleme koji nastanu iz pristupa korisnika u INTER-LIGHT WEBSITES, nadležan je Sud u Švajcarskoj (Bern). Pravni odnosi podležu švajcarskom materijalnom pravu. 

 
< Prethodno   Sledeće >